Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ยกย่องเกียรติคุณ5เอสเอ็มอีไทย
ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ยกย่องเกียรติคุณ5เอสเอ็มอีไทย PDF Print E-mail
Friday, 17 February 2017 10:33

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานเจตนารมณ์สนับสนุนผู้ ประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ยุค Thailand 4.0 สร้างรากฐานของธุรกิจอย่างแข็ งแกร่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่ งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12” ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอี ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส  บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และบริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด สุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสรรค์และสร้ างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้ อย่างโดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดน้อย

 

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิ จขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เอสเอ็มอีนับเป็นธุรกิจฐานรากที่ มีความสำคัญและเป็นความหวั งในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิ จไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยื น โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอีมีมูลค่าถึง 5.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.1 ของ GDP รวมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการกลับมาสูงกว่าร้อยละ 40 อีกครั้ง นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ต้องขอชื่นชมผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีที่มีความพยายามจนสามารถก้ าวผ่านช่วงเวลาที่สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศยังไม่ฟื้ นตัวเต็มที่ ด้วยการทุ่มเทพัฒนาศักยภาพเสริ มสร้างความแข็งแกร่งให้กับตั วเอง จนสามารถรับมือกับความท้ าทายในช่วงที่ผ่านมาได้มีประสิ ทธิภาพ ธนาคารฯ เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีจะเติบโตขึ้นอีกขั้น ยกระดับสู่การสร้างสรรค์สินค้ าและบริการเชิงนวั ตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ Thailand 4.0 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ นค้าและพัฒนาขี ดความสามารถในการแข่งขันเพื่ อขยายตลาดสู่เวทีการค้าในระดั บสากลต่อไป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความสำเร็ จของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงร่วมกันจัดทำโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้ งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ องผู้ประกอบการไทยที่ ประสบความสำเร็จและสามารถสร้ างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่ างโดดเด่น ธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลที่ มอบให้นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กั บผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีต่ อภาคอุสาหกรรมเอสเอ็มอี โดยรวมของประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวั ลสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของรางวั ลในสินค้าและสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรั บรองความโดดเด่นของกิจการและสิ นค้าต่างๆ ที่จะเป็นการเพิ่ มโอกาสทางการตลาด รวมถึงเป็นเครื่องหมายสะท้ อนความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของธุรกิจที่ได้รั บรางวัล  โดยธนาคารเปิดกว้างให้ผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีจากทั่ วประเทศสามารถเข้าร่ วมโครงการได้ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นลูกค้ าของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตั ดสินว่า ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลื อกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคั ญต่อศักยภาพในการแข่งขั นของเอสเอ็มอีในมิติใดมิติหนึ่ งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) 2.องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวั ตกรรม (Innovative Enterprise) 3.การบริหารจัดการด้านสินค้ าและบริการที่สร้างความพึ งพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) 4.การบริหารจัดการด้านการสร้ างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) 5.การบริหารจัดการด้านการปฏิบั ติการ (Operational Best Practice) 6.การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength) 7.การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence) และ8.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่ งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิ จสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็ งแกร่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะพิ จารณามอบรางวัลแก่ผู้ ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวั ลในแต่ละปี

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลื อกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุ รกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 12 รวม 5 บริษัท ได้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส ผู้นำบริการด้านแวร์เฮ้าส์ โลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งคลังสินค้าให้เช่า บริหารจัดการคลังสินค้า และบริการขนส่งสินค้า ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิ ติการบริหารจัดการด้านสินค้ าและบริการที่สร้างความพึ งพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) มิติการบริหารจัดการด้านการปฏิ บัติการ (Operational Best Practice)

 

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกั ดเย็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ สามารถสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุ ทธิ์และน้ำมันกะลาที่มีคุณสมบั ติในการบำรุงและป้องกันโรคได้ อย่างยอดเยี่ยม ภายใต้แบรนด์ Tropicana Oil , Kalapa และ Rain & Shine ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิ ติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) มิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม (Innovative Enterprise) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลั งแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

 

บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายโคมไฟตกแต่ งที่พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจใหม่ให้ เป็น Lighting Studio แห่งแรกของเมืองไทย  ภายใต้ชื่อ Lamptitude  พร้อมบริการออกแบบแสงสว่างให้กั บร้านค้าและสถานที่ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิ ติการบริหารจัดการด้านการปฏิบั ติการ (Operational Best Practice) และการบริหารจัดการด้านการสร้ างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์สำเร็ จรูปรายแรกของไทย ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 16,000 เว็บไซต์  พร้อม Mobile Application ที่เหมาะสำหรับยุคดิจิทัล รวมถึงบริการจัดอบรมการทำเว็ บไซต์และบริการด้านดิจิทัลมาร์ เก็ตติ้ง ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิ ติการบริหารจัดการด้านสินค้ าและบริการที่สร้างความพึ งพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)  มิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม (Innovative Enterprise)  และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลั งแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

 

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด : ผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคอนซู เมอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ anitech, Pentagonz และ nobi, 45°  ในมิติการบริหารจัดการด้ านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลั งแห่งการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship)

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รั บรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ ประกอบการเอสเอ็มอี และแวดวงธุรกิจ ในการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตั วเองเพื่อสร้างความโดดเด่ นและความแตกต่างจากคู่แข่ง จนได้รับการยอมรับและความเชื่ อถือจากผู้บริโภคจนก้าวสู่องค์ กรธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้ อย่างยั่งยืน

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday35552
mod_vvisit_counterAll days71684325

We have: 490 guests online
Your IP: 54.221.136.62
 , 
Today: Dec 15, 2017

6095016