Error
บลจ.ทิสโก้ชี้เศรษฐกิจอินเดียโต เด่น ออกกองทุน อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้
Print
Thursday, 22 February 2018 07:33

บลจ.ทิสโก้ชี้เศรษฐกิจอินเดียโต แกร่ง กำไรบริษัทจดทะเบียนโดดเด่น จับจังหวะออกกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ สร้างโอกาสให้ลูกค้า เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มี.ค. 61

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ใน ช่วงผันผวนรุนแรง เราแนะนำให้นักลงทุนระยะยาวรอจั งหวะช่วงที่หุ้นปรับฐานทยอยซื้อ หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีอัตราการเติบโตของกำไรอยู่ในร ะดับสูงเก็บไว้ในพอร์ต ซึ่งตลาดหุ้นอินเดียเป็นอีกตลาด หนึ่งที่เหมาะสำหรับการลงทุ นในลักษณะดังกล่าว เนื่องจาก เราประเมินว่าในปี 2561 ตลาดหุ้นอินเดียจะมีอัตราการเติ บโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ที่ 18% และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะเติบโตมากถึง 7% สูงกว่าประเทศจีนที่คาดว่าจะเติ บโต 6.5% นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังมีกำลังซื้อรออ ยู่มากเพราะได้รับผลบวกจากประชา กรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว อีกทั้ง ภาครัฐยังคงเดินหน้าลงทุนโครงสร้ างพื้นฐานเพิ่มเติมและการเมื องในช่วงนี้มีเสถียรภาพมาก ปัจจัยบวกเหล่านี้จะช่วยสนับสนุ นให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่ อง

ดังนั้น เพื่อสร้างโอกาสการลงทุน บลจ. ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ( TISCOINA) กองทุนหุ้นต่างประเทศ มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหุ้นและต ราสารของบริษัทที่มีการดำเนินธุ รกิจหรือบริษัทที่มีรายได้หลั กจากการประกอบกิจการในประเทศอิ นเดีย มีความโดดเด่นตรงที่ผู้จัดการกอ งทุนสามารถเลือกกองทุนที่มี ผลการดำเนินงานที่ดี ปรับสัดส่วนและกระจายการลงทุนได้ ตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้อง กับภาวะการลงทุนในขณะนั้น  ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่ างน้อย 2 กองทุน เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. ถึงวันที่ 6 มี.ค. 61

“เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลอินเดียประกาศแผนงบประมาณ ที่จะใช้จ่ายระหว่างเดือน เม.ย. 61 - มี.ค. 62 คิดเป็นการขาดดุลการคลังประมาณ 3.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) งบประมาณในครั้งนี้เน้นนำไปสนับ สนุนและพัฒนาภาคการเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจอินเดียให้เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และส่งผลบวกต่อการเติบโตของบริษั ทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจการในประ เทศอินเดีย  โดยเฉพาะในปี 2562 ที่เราคาดว่า EPS Growth ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอิ นเดียจะเติบโตดีเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เราจึงเห็นโอกาสการเติบโตของเศร ษฐกิจจึงจับจังหวะเสนอขายกองทุ นเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนได้ กระจายการลงทุน ลดทอนความเสี่ยง และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีไ ด้ในระยะยาว” นายสาห์รัชกล่าว

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้  มีความเสี่ยงระดับ 6  และเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างปร ะเทศจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเ สี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุ ลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลัก ษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลง ทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอีย ดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment