Error
ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาให้ EARTH ชี้แจงความมีอยู่จริง
Print
Thursday, 12 April 2018 20:12

ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน จำนวน 2 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ครบกำหนดส่งวันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ทำแผนดำเนินการประเมินมูลค่าเหมืองถ่านหิน พร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ EARTH ชี้แจงข้อมูลความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561

อย่างไรก็ดี EARTH ไม่สามารถนำส่งข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย จึงต้องได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลางให้ดำเนินการประเมินมูลค่าเหมืองถ่านหินดังกล่าว โดย EARTH แจ้งว่าได้ไปยื่นเรื่องขออนุญาตต่อศาลแล้ว จึงขอขยายระยะเวลานำส่งคำชี้แจงต่อ ก.ล.ต. เป็นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการประเมินดังกล่าว

ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว ขยายเวลาให้ EARTH ชี้แจงข้อมูลความมีอยู่จริงและผลการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินทั้ง 2 แห่ง และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ EARTH ดำเนินการประเมินมูลค่าเหมืองถ่านหิน

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment