Error
ธนาคารกรุงเทพโชว์กำไรสุทธิไตรมาส3จำนวน8,161ล้าน
Print
Friday, 20 October 2017 11:58

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ธนาคารจึงยังคงยึดหลักการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 16,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.30 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 11,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 สาเหตุหลักจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากบริการกองทุนรวมและบริการประกันผ่านธนาคาร และค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 11,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 41.9 ส่งผลให้กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 มีจำนวน 8,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,938,619 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2559 สำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของเงินให้สินเชื่อรวม อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิดและรักษาระดับเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารอยู่ที่ 135,840 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 ของเงินให้สินเชื่อ

ด้านเงินกองทุน ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการระบุและกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยกำหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย (Higher loss absorbency) โดยให้ทยอยดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.5 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนอัตราส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 1.0 ในวันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับธนาคารหากนับกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 รวมเข้าเป็นเงินกองทุนแล้ว อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 19.1 ร้อยละ 17.3 และร้อยละ 17.3 ตามลำดับ ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถรองรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มตาม D-SIBs เรียบร้อยแล้ว สำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 393,019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของสินทรัพย์รวม และมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 205.89 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.34 บาท จากสิ้นปี 2559

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bangkok Bank reports third quarter 2017 net profit of Baht 8.2 billion

With the Thai economy continuing to expand amidst ongoing uncertainties over the global economic recovery, Bangkok Bank continues its prudent approach on financial management, maintaining liquidity and capital positions at levels sufficient to support future business expansion and cope with uncertainties that may arise, to ensure financially sustainable business expansion.

Bangkok Bank and its subsidiaries’ net interest income amounted to Baht 16.8 billion, an increase of 4.7 percent compared to the third quarter of last year, with a net interest margin of 2.30 percent. Non-interest income was Baht 11.7 billion, an increase of 7.0 percent, due predominantly to gains on investments and net fees and service income, contributed mainly by mutual funds, bancassurance, and loan-related fees. The Bank’s operating expenses were Baht 11.9 billion, a decrease of 1.3 percent, with an expenses to operating income ratio of 41.9 percent. Net profit (attributable to the Bank) for the third quarter of 2017 was Baht 8.2 billion, an increase of 1.2 percent from the same quarter last year.

At the end of September 2017, the Bank’s loans were Baht 1,938.6 billion, a similar level to the end of 2016. The ratio of non-performing loans (NPLs) to total loans was 3.8 percent. The Bank continues to closely monitor its loan quality and set aside appropriate provisioning expenses. Total allowances for doubtful accounts were Baht 135.8 billion or 7.0 percent of loans.

In terms of capital, in September 2017 the Bank of Thailand (BOT) announced the guidelines for identifying and regulating Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs). Bangkok Bank, which is classified as a D-SIB, is required by the BOT to hold additional capital for higher loss absorbency (HLA) by gradually increasing its additional capital ratio by an increment of 0.5 percent from January 1, 2019 until completion of the increment to 1.0 percent in January 1, 2020 onwards. For the Bank, with the inclusion of net profit for the third quarter 2017, the total capital adequacy ratio, the common equity Tier 1 capital adequacy ratio and the Tier 1 capital adequacy ratio of the Bank and its subsidiaries would be approximately 19.1 percent, 17.3 percent and 17.3 percent, respectively. Our capital adequacy ratios are adequate to support the additional capital adequacy ratio as the guidelines on D-SIBs. Shareholders’ equity as of September 30, 2017, amounted to Baht 393.0 billion or 12.8 percent of total assets. The book value per share was Baht 205.89, an increase of Baht 7.34 from the end of 2016.

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment