Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Daily Research asapเคาะราคาIPOหุ้นละ3.03บาท
asapเคาะราคาIPOหุ้นละ3.03บาท PDF Print E-mail
Friday, 17 March 2017 21:43

‘บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)’ ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระ ยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติ บุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เคาะราคาจองซื้อ IPO หุ้นละ 3.03 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคมนี้ ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย 30 มีนาคม โดยแต่งตั้ง บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO และแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอี ก 5 ราย ด้านผู้บริหาร asap ชี้เทรนด์ Outsource ทั่วโลก หนุนพฤติกรรมความต้องการใช้บริก ารรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้น ชูจุดแข็งเป็นผู้ให้บริ การรถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร เน้นบริการที่สร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมรุกพัฒนาโครงการ ‘asap Auto Park’ ย่านบางนา – ตราด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ asap (เอแซ็ป) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้งแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม 5 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

 

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ หัวหน้าสายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกั นการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากที่ บล. ทิสโก้ ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้ น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีราคาเสนอขายที่ 2.97 - 3.03 บาทต่อหุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันได้แสดงความ ต้องการซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 3.03 บาท โดยมีความต้องการรวมคิดเป็น 21 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ แก่นักลงทุนสถาบัน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นข องนักลงทุนสถาบันที่มีต่อศักยภา พในการดำเนินธุรกิจและการเติบโต ในอนาคตของ asap (เอแซ็ป) ดังนั้น จึงกำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 3.03 บาท โดยจะเปิดให้นักลงทุนที่สนใจสาม ารถจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 และคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 30 มีนาคม 2560

 

บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่ าภายใต้แบรนด์ ‘asap’ (เอแซ็ป) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ าได้อย่างครบวงจร โดยให้บริการรถยนต์ให้เช่า 3 รูปแบบ ได้แก่ รถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถยนต์ให้เช่าพร้ อมคนขับ (Limousine) ซึ่งมีขีดความสามารถการแข่งขั นด้านการให้บริการที่ ครบวงจรสามารถสร้างความพึ งพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใ นการดำเนินธุรกิจทำให้กิจการของ asap เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดร ะยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่มีมาก ว่า 11 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

 

สำหรับ บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ ระแล้วจำนวน 225 ล้านบาท หรือคิดเป็น 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO อีกจำนวน 210 ล้านหุ้น โดยการระดมทุนครั้งนี้ จะนำเงินบางส่วนไปใช้พัฒนาโครงก ารศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกั บรถยนต์แบบครบวงจร ‘asap Auto Park’ ย่านบางนา – ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกได้ ภายในสิ้นปีนี้ ก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภ ายในไตรมาส 1 ปี 2561 และส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคื นเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่ อรองรับการขยายธุรกิจ

 

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ asap (เอแซ็ป) กล่าวว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่ายังได้ รับปัจจัยบวกในความนิยมใช้บริ การรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มการเติบโตของการมอบหม ายงานให้บุคคลหรือบริษัทอื่นที่ เชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินการแทน หรือ Outsource ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ที่ได้รับ ความนิยมในต่างประเทศและในไทย โดยบริษัทฯ จะใช้จุดแข็งด้านการให้บริการแล ะบริหารจัดการรถยนต์ให้เช่าแบบค รบวงจรเพื่อสร้างความประทั บใจให้แก่ลูกค้าทั้งกลุ่มนิติบุ คคล ตั้งแต่การจัดหารถยนต์ การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามค วามต้องการของลูกค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ การให้บริการรถทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะย าว 4-5 ปี ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านร ายได้

 

ส่วนรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าบุคคลที่ ต้องการเช่ารถเพื่อใช้งานทั่วไป และเพื่อท่องเที่ยว ได้เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการลู กค้าในสนามบินต่าง ๆ แล้ว 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี เช่นเดียวกับธุรกิจรถยนต์ให้เช่ าพร้อมคนขับที่มีบริการที่ครบวง จรเช่นเดียวกันกับการให้เช่ารถย นต์ระยะยาว แต่มีบริการเพิ่มเติมคือการบริห ารจัดการรถยนต์และคนขั บตามความต้องการใช้รถของลูกค้ าในแต่ละวัน จึงได้รับความสนใจจากบริษัทขนาด ใหญ่ในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นและสามา รถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากค่าเช่า รถยนต์เช่นกัน

“เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวช าญในธุรกิจให้บริการรถยนต์ให้เช่ าอย่างครบวงจร ทั้งการให้เช่าระยะยาว ระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ที่สามารถตอบสนองความต้องการลูก ค้าได้ทุกกลุ่ม อีกทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ asap มีศักยภาพและความพร้อมในการขยาย ธุรกิจเพื่อรองรับโอกาสการเติบโ ตในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการรถเช่าที่ครอ บคลุมทุกด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความป ระทับใจ และสามารถสร้างการเติบโตที่มั่น คงและยั่งยืนต่อไป” นายทรงวิทย์ กล่าว

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1739
mod_vvisit_counterYesterday35540
mod_vvisit_counterAll days76806094

We have: 701 guests online
Your IP: 54.81.183.183
 , 
Today: May 21, 2018

4236256