Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News คปภ.เพิ่ม6มาตรการประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คปภ.เพิ่ม6มาตรการประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม PDF Print E-mail
Thursday, 12 January 2017 13:05

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่ องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำ ท่วมฉับพลันในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชี วิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้รั บความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รั บผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ ระบบประกันภัยในการช่วยเหลื อประชาชนแบบบูรณาการให้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ นอกเหนือจากที่ได้มีหนังสือสั่ งการไปยังสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และภาค 9 (สงขลา) ที่ดูแลพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ให้ดำเนินการช่ วยเหลือไปแล้ว สำนักงานคปภ.ยังได้เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเพื่อเร่ งบูรณาการเยียวยาผู้ประสบภั ยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ มาตรการที่ 1 คือการแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลื อผู้เอาประกันภัยและผู้ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีคณะทำงานที่ประกอบไปด้วย ตัวแทนของสำนักงานคปภ.และตั วแทนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อประสานความร่วมมือด้านข้ อมูลการจัดทำประกันภัยของผู้ ประสบภัย ประสานงานการสำรวจภั ยและการประเมินความเสียหาย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลความเสียหาย ประสานติดตาม เร่งรัด ให้มีการชดใช้ค่าสินทดแทน รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งประสานให้ความช่วยเหลื อเยียวยาด้านอุปโภคบริโภคและสิ่ งจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภั ยน้ำท่วมในครั้งนี้

 

สำหรับมาตรการที่ 2 ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วคื อการสั่งการให้บริษัทประกันภั ยสรุปรายงานความเสียหายและการจ่ ายค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์อุ ทกภัยครั้งนี้ส่งให้สายคุ้ มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคปภ.ทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ พร้อมจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเบอร์ติดต่อ บริษัทละ 2 คน ทั้งนี้เพื่อให้การประสานงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ยังได้ออกคำสั่ งนายทะเบียนที่ 1 / 2560 ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกั นภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภั ยทางภาคใต้เพื่อช่วยเหลื อประชาชนผู้เอาประกันภัยในกรณี ประกันชีวิตในพื้นที่ดังกล่าว เป็นอีก 3 มาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ มาตรการในการขยายระยะเวลาการผ่ อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้ กับผู้เอาประกันภัยจากเดิม  31 วัน เป็นไม่เกิน 91 วัน  มาตรการในการยกเว้นดอกเบี้ ยและงดการตรวจสุขภาพในกรณีต่ ออายุกรมธรรม์เป็นระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภั ยหมดอายุ และมาตรการในการยกเว้นดอกเบี้ ยการชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ ยประกันภัยโดยอัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

 

รวมทั้งยังได้ออกมาตรการที่ 6 ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบภั ยโดยออกประกาศสำนักงานคปภ.อนุ ญาตให้ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ที่เกิดเหตุอุทกภั ยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วั นที่ 1 มกราคม 2560 สามารถขอขยายระยะเวลาพร้อมขอต่ ออายุใบอนุญาตได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์ที่จำเป็ นสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยนั้ นได้สิ้นสุดลง

 

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกั บทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ โดยข้อมูล ณ. (วันที่ 12 มกราคม 2560) ตามที่บริษัทประกันภัยรายงานเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี ยหายของรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ มีจำนวน 749 คัน ประเมินความเสียหายประมาณ 94.78 ล้านบาท

 

“ความเดือดร้อนของพี่น้ องประชาชนใน 12 จังหวัดภาคใต้ เป็นเรื่องที่คนไทยทั้ งประเทศไม่อาจนิ่งดูดาย สำนักงานคปภ.จะใช้สรรพกำลั งและเครือข่ายภายใต้ กรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ ประสบภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้อย่างเต็มที่” ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3527
mod_vvisit_counterYesterday31808
mod_vvisit_counterAll days69807266

We have: 342 guests online
Your IP: 54.81.108.205
 , 
Today: Oct 20, 2017

6061344