Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News สนช.ผ่าน ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สนช.ผ่าน ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก PDF Print E-mail
Friday, 20 October 2017 14:08

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิ จการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้ มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ว่า ขณะนี้ได้ผ่านการพิ จารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 2 และ 3 แล้ว โดยได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมายในการประชุม สนช. ครั้งที่ 61/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

นายพรชัยฯ กล่าวต่อไปว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 11 มาตรา และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงิ นฝากและขั้นตอนกระบวนการจ่ายคื นเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิ กถอนใบอนุญาตให้มี ความเหมาะสมและก่อให้เกิ ดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย

1.1 ยกเลิกกระบวนการให้ผู้ฝากเงินต้ องมายื่นคำขอรับเงินภายหลั งจากที่สถาบันการเงินถูกเพิ กถอนใบอนุญาต โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จะจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิ นภายใน 30 วัน ภายหลังจากที่สถาบันการเงินถู กเพิกถอนใบอนุญาต จากเดิมที่กระบวนการจ่ายคืนเงิ นฝากแก่ผู้ฝากเงินจะต้องใช้ เวลาทั้งหมด 160 วัน

1.2  เงินฝากที่จ่ายคืนแก่ผู้ฝากเงิ น หากผู้ฝากเงินมีหนี้ที่ถึ งกำหนดชำระเป็นจำนวนแน่นอนก่ อนหรือในวันที่สถาบันการเงินถู กเพิกถอนใบอนุญาต ให้ สคฝ. มีอำนาจหักหนี้ดังกล่าวออกก่ อนการจ่ายคืนเงินฝากแก่     ผู้ฝากเงิน

1.3  กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมู ลในกรณีที่ผู้ฝากเงินไม่เห็นด้ วยกับจำนวนเงินที่ สคฝ. จ่ายคืนเมื่อสถาบันการเงินถู กเพิกถอนใบอนุญาต

1.4  กำหนดขั้นตอนการขอรับคืนเงิ นฝากในกรณีที่ผู้ฝากเงินมิได้รั บเงินตามกำหนดระยะเวลา 30 วันภายหลังจากสถาบันการเงินถู กเพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดขั้นตอนการวางทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ฝากเงินมิได้มายื่ นขอรับคืนเงิ นฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดให้ สคฝ.  มีอำนาจกู้ยืมเงินโดยตรง นอกจากการออกตราสารทางการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินเพิ่มเติ มเพื่อใช้ในการจ่ายคืนผู้ฝากเงิ น และการดำเนินการอื่นๆ ตามพันธกิจ

3. กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมสถาบั นการเงิน และ สคฝ. มีหน้าที่ให้ความร่วมมื อและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกั บสถาบันการเงินที่ถูกควบคุ มระหว่างกันได้ เพื่อให้การเตรียมการรองรั บการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิ นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

4. กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่ างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิ จสถาบันการเงิน

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เพื่อประโยชน์ในการชำระบัญชี

5. กำหนดให้คณะกรรมการสถาบันคุ้ มครองเงินฝากรายงานผลการดำเนิ นงานต่อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังจากเดิ มรายไตรมาสเป็นรายครึ่งปี

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. เพื่อตราเป็นกฎหมายบังคับใช้นี้ หากมีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต สคฝ. จะสามารถจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ ฝากเงิน โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยด้วยความรวดเร็วขึ้น ตลอดจนช่วยพัฒนากลไกการคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินสร้างความเชื่อมั่นและ

ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ในระบบ รวมทั้งสร้างเสถียรภาพให้แก่ ระบบสถาบันการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10383
mod_vvisit_counterYesterday23721
mod_vvisit_counterAll days80252291

We have: 530 guests online
Your IP: 54.145.83.79
 , 
Today: Oct 20, 2018

6056728