Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กลุ่มทิสโก้เปิดแผนปี 2561 ย้ำจุดยืน Advisory House
กลุ่มทิสโก้เปิดแผนปี 2561 ย้ำจุดยืน Advisory House PDF Print E-mail
Tuesday, 23 January 2018 13:30

กลุ่มทิสโก้แถลงแผนงานปี 2561 เดินหน้าขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม  ย้ำจุดยืนที่เน้น Advisory House หรือ การเป็นสถาบันการเงินที่ให้ คำแนะนำทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้ า เชื่อเดินมาถูกทาง  ดันผลงานเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานปี 2560 กำไรสุทธิทะลุ 6,090 ล้านบาท เติบโต 21.7%

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิ สโก้ (Mr. Suthas Ruangmanamongkol, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการลงทุนจากภาครั ฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นการขยายตั วของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้ งระบบให้ขยายตัวไปในทิศทางที่ดี ขึ้น ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้เตรียมตั วเองให้พร้อมในทุกด้านสำหรั บโอกาสที่กำลังจะมาถึง   ภายใต้จุดยืนในการเป็น Advisory House หรือผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ ดีของลูกค้า

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิ จของกลุ่มทิสโก้ในปี 2561 ยังคงเดินหน้าขยายการเติบโตในทุ กกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ และกลุ่มลูกค้าบรรษัท ด้วยการนำเสนอบริการทางการเงิ นที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริ การภายในกลุ่ม (Cross-Selling) และขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีการเติบโต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เช่น การพัฒนาช่องทางการบริการไปยั งเครือข่ายดิจิทัล เป็นต้น

“การเป็น Advisory House ที่ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้า เป็นแนวทางที่กลุ่มทิสโก้ตั้ งเป้าไว้ตั้งแต่ต้น  กลยุทธ์ของธุรกิจในกลุ่มก็มี แนวทางที่สอดคล้องกั นหมดมาโดยตลอด ทั้งธนาคาร หลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุ น เราให้ความสำคัญกับการฝึ กอบรมความรู้ความชำนาญให้กับเจ้ าหน้าที่ มีการทบทวนอัพเดทกันอยู่ ตลอดเวลา  โดยมีหน่วยงานที่คอยพัฒนาเครื่ องมือสนับสนุน เช่น บทวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ของ TISCO ESU (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุ ทธ์) และสำนักวิจัยของ บล.ทิสโก้  รวมทั้งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ที่มองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รั บเป็นตัวตั้ง  ซึ่งที่ผ่านมาแนวทางนี้ก็ชั ดเจนขึ้นเรื่อยๆ  และได้รับผลตอบรับที่ดีจากลู กค้ามากขึ้น  ประกอบกับการรับโอนธุรกิจรายย่ อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือ SCBT เข้ามาส่งผลให้ฐานลูกค้าเรากว้ างขึ้น  นั่นหมายถึงโอกาสที่จะต่ อยอดไปได้อีก” นายสุทัศน์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มทิ สโก้ในปี 2560 สามารถสร้างผลงานในระดับที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 6,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,084 ล้านบาท หรือ 21.7% เมื่อเทียบกับปี 2559

“กลุ่มทิสโก้มีรายได้จากการปล่ อยสินเชื่อและค่าธรรมเนียมที่ เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายตั้งสำรองหนี้สูญที่ ลดลง ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่ อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังมีรายการพิ เศษจากความสำเร็จในการรับโอนธุ รกิจรายย่อยจาก SCBT เข้ามา ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่ มทิสโก้เพิ่มขึ้น  11.8% และเงินฝากเพิ่มขึ้น 16.9% ขณะเดียวกันการเติบโตของสินเชื่ อรายย่อยผ่าน “สมหวัง เงินสั่งได้”  ยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก หรือเติบโตสูงถึง 41.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในปีนี้เราจะเดินหน้ าขยายการเติบโตต่อผ่านการเพิ่ มจำนวนสาขาของสมหวัง เงินสั่งได้ให้เป็น 250 แห่ง จาก 200 แห่ง ในปีที่ผ่านมา”

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Sakchai Peechapat, President of TISCO Bank Public Company Limited) กล่าวว่า ในปี 2561 ธนาคารยังคงเดินหน้าขยายการเติ บโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตจากธุรกิจเช่ าซื้อที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ จากการขยายตัวของยอดขายรถยนต์ ใหม่ โดยประเมินว่าในปีนี้ ยอดขายรถยนต์ใหม่จะเพิ่มเป็น 920,000 คัน จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 850,000 คัน สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ ดีขึ้น ขณะที่คู่ค้าของธนาคารทั้ง Ford และ Mazda ยังมีการตั้งเป้าการเติบโตที่สู งขึ้นด้วย ส่วนผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ก็มีการออกผลิตภัณ์ใหม่ๆ สู่ตลาด พร้อมกับรายการส่งเสริมการขายที่ จูงใจมากขึ้น  และเราจะเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานำเสนอ

ส่วนสินเชื่อบ้าน ปีนี้เราจะเน้น Mortgage Saver ที่เป็นโปรดักท์ใหม่  เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการบริ หารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังจะขยายความร่วมมือกับพั นธมิตรที่เป็นบริษัทพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ในการเสนอสินเชื่ อบ้านให้แก่ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงขยายตลาดไปยังกลุ่มสินเชื่ อบ้านมือสองที่อยู่ในทำเลที่ดี ราคาเหมาะสม

ขณะที่บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ กองทุน-ประกันจากหลากหลายค่ ายในจุดเดียว หรือ Open Architecture ได้เข้ามาช่วยให้ เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และต่ อยอดการบริการให้แก่ลูกค้าได้ อย่างครบวงจร โดยภายหลังการเปิดให้บริการอย่ างเต็มรูปแบบ ทำให้เราสามารถขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-Selling) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั้ งในส่วนของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต-ประกันสุ ขภาพและประกันวินาศภัย  โดยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ตั้ งบริษัทในเครือใช้ชื่อว่า ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการด้ านประกันภัยอย่างครบวงจรมากขึ้น

“จุดยืนของธนาคารในการเป็น Top Advisory หรือผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ ดีของลูกค้าไม่เคยเปลี่ยน   ปีนี้เราพร้อมขึ้นอีกระดับที่ จะเดินหน้าได้เต็มที่ ด้วยจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ที่ ออกแบบมาให้ลูกค้าได้รั บประโยชน์   ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จากการมีแพลตฟอร์มแบบ Open Architecture ที่เปิดกว้าง ผ่านความร่วมมือกับ 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำของเมืองไทย รวมทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริ ษัทประกันวินาศภัยอีกมากกว่า 25 บริษัท   และที่สำคัญคือความพร้ อมของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริ การที่ใช่ให้กับลูกค้าได้”

สรุปผลประกอบการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้ ของปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 6,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% เทียบกับปีก่อนหน้า จากการปรับตัวดีขึ้นของทุกภาคธุ รกิจ และผลกำไรจากการรับโอนธุรกิจลู กค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตั วเพิ่มขึ้น 6.7% จากความสามารถในการรักษาอั ตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรวม และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ ยที่ได้รับจากธุรกิจสินเชื่อรั บโอนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ ในระดับสูง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิ จหลักเพิ่มขึ้น 18.3% จากทุกธุรกิจหลัก รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิ จธนาคารพาณิชย์เติ บโตจากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ งของธุรกิจนายหน้าประกันภัย และการเริ่มเปิดให้บริ การขายกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกั นแบบ Open Architecture อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่รายได้ค่านายหน้ าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิ จจัดการกองทุนยังคงขยายตัวอย่ างต่อเนื่องตามภาวะตลาดทุนที่ ปรับตัวดีขึ้นและส่วนแบ่งตลาดที่ เพิ่มขึ้น ประกอบกับการรับรู้รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ ายและรับประกันการจำหน่ายหลั กทรัพย์ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา อีกทั้ง การตั้งสำรองหนี้สูญลดลง 20.9% ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้มีค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการรับโอนธุรกิจ แต่ยังคงสามารถควบคุมต้นทุ นการดำเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ยังคงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ อรายได้รวมอยู่ในระดับต่ำที่ 41.9%

สำหรับเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่ มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 251,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีก่อนหน้า จากการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่ อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ซึ่งสินเชื่อรับโอนประกอบไปด้ วยสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 33,000 ล้านบาท อีกทั้ง สินเชื่ออเนกประสงค์ยังคงเติ บโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวอย่างแข็ งแกร่งของสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 41.9% ในปีที่ผ่านมา ตามแผนการขยายธุรกิ จและการขยายสาขาสำนักอำนวยสิ นเชื่อ ในขณะเดียวกัน สินเชื่อธุรกิจยั งคงสามารถขยายตัวได้ดีภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับตัวดีขึ้นจากการปรับตัวดีขึ้ นของคุณภาพสินเชื่อรวม โดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ต่อสินเชื่ อรวมลดลงมาอยู่ที่ 2.3% นอกจากนี้ การรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่ อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ยังรวมถึงธุรกิจเงินฝากลูกค้ ารายย่อย ส่งผลให้เงินฝากรวมของกลุ่มทิ สโก้ ณ สิ้นปี 2560 เติบโต 16.9%

ธนาคารทิสโก้ยังคงรักษาระดั บฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งมาโดยตลอดทั้งปี โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุ นต่อสินทรัพย์ (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 20.7%  สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 9.75% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 16.0% และ 4.7% ตามลำดับ

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15051
mod_vvisit_counterYesterday40819
mod_vvisit_counterAll days83477269

We have: 312 guests online
Your IP: 52.87.253.202
 , 
Today: Jan 24, 2019

6108048