Error
กรุงไทยผนึก บสย.ให้สินเชื่อร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐ
Print
Wednesday, 21 February 2018 22:48

ธนาคารกรุงไทยจับมือ บสย. ออกสินเชื่อ KTB-sSME ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ ให้กู้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย หากกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และกรณีผ่อนชำระตรงเวลาครบ 12 เดือน ลดดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่ อย ธนาคารกรุงไทย และ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดตัวสินเชื่อ KTB-sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรื อเงินลงทุนให้กับผู้ ประกอบการในโครงการร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐ ในเงื่อนไขพิเศษ และมีบสย.เป็นผู้ค้ำประกันเต็ มวงเงิน ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินการ เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่ ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคได้รั บความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมวงเงินกู้ไว้จำนวน 2,000 ล้านบาท

จากการที่ธนาคารกรุงไทยได้สนั บสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของรั ฐบาล ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริ โภคราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านธงฟ้าทั่วประเทศ ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าดั งกล่าวดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ธนาคารจึงให้การสนับสนุนสินเชื่ อครบวงจร ทั้งแบบวงเงินกู้ แบบกำหนดระยะเวลา วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิ นและวงเงินหนังสือค้ำประกัน โดยให้กู้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย และมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้ แบบกำหนดระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินผ่ านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ) ปรับปรุงใหม่และบุคคลค้ำประกัน นอกจากนี้ธนาคารยังให้สิทธิ ประโยชน์พิเศษ หากผ่อนชำระหนี้ 12 เดือน โดยไม่มีประวัติผิดเงื่ อนไขการชำระหนี้ หรือผ่อนชำระหนี้ล่าช้า ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ เพียงเป็นผู้ประกอบการร้านค้ าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว 2 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111 หรือการค้ำประกันของ บสย.ได้ที่ Call Center บสย. 02-890-9999

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment