Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ขนส่งทางบกเร่งออกแบบคิวอาร์โคด เปิดรับแจ้งเหตุทางไลน์บนรถโดยสาร
ขนส่งทางบกเร่งออกแบบคิวอาร์โคด เปิดรับแจ้งเหตุทางไลน์บนรถโดยสาร PDF Print E-mail
Friday, 23 August 2019 18:10

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ตรวจเข้มคนขับรถทั้งก่อนและหลังให้บริการ พร้อมเร่งออกแบบคิวอาร์โคดรับแจ้งเหตุบนรถโดยสารแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 52 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลจำนวน 382คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 206 คน, ขับรถดี 67 คน, รางวัลชมเชย 22 คน รางวัลเสริมกำลังใจ 87 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 12,075,000 บาท

โดยกรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างจิตสำนึกการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง มีการแจ้งตักเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งให้รับทราบปัญหา หากเป็นการกระทำผิดซ้ำซากพิจารณาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทันที

“ช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนผู้ประกอบการถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง”

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวอีกว่าอยู่ระหว่างการร่างกฏกระทรวงที่จะไปบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัย ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ ล่าสุดนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงคมนาคมยัง สั่งให้กำหนดจุดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 แสนคันทุกช่วง 90 กม. พร้อมกับการทดสอบสมรรถนะของผู้ขับขี่ควบคู่กันไปด้วย

“โดยภายในช่วง 2 สัปดาห์นี้จะเร่งวางแผนปฏิบัติงานพร้อมกับทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หากประชาชนพบสิ่งที่อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้สามารถร้องเรียนหรือโทร.แจ้ง 1584 หรือผ่านแอพพิเคชั่นต่างๆ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาคิวอาร์โคดให้ผู้โดยสารสามารถแจ้งทางไลน์ได้ 24 ชั่วโมงอีกด้วย”

ด้านนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สู่เป้าหมายการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการเดินรถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรมและมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของทางราชการ

สำหรับการพิจารณามอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ซึ่งในครั้งที่ 52 นี้ เป็นการประเมินผลในรอบวันที่ 1มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 มีพนักงานขับรถบริษัทนครชัยแอร์ผ่านการประเมินและเข้ารับรางวัล จำนวน 382 คน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการขับรถ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการทำงาน ความประพฤติด้านการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเงินรางวัลแยกตามประเภท ได้แก่ พนักงานขับรถดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 206คน, รางวัลพนักงานขับรถดี ได้รับเงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 67 คน , รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 22คน, รางวัลเสริมกำลังใจ ได้รับเงินรางวัลละ 35,000 บาท, 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000บาท จำนวน 87 คน นอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับรางวัลขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย โดยตั้งหน่วยตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และคนขับตั้งแต่ต้นทางจุดออกให้บริการ พร้อมติดตามประเมินผลหลังการขับทุกครั้ง นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางมีการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ผ่าน GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชั่วโมง

“สำหรับโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ของนครชัยแอร์ บริษัท มุ่งหวังให้พนักงานขับรถมีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานขับรถของบริษัททุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดไป”

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2234
mod_vvisit_counterYesterday33989
mod_vvisit_counterAll days91550386

We have: 434 guests online
Your IP: 3.228.11.9
 , 
Today: Aug 13, 2020

6077128