Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธนาคารกรุงเทพโชว์กำไรสุทธิปี2562จำนวน35,816ล้านบาท
ธนาคารกรุงเทพโชว์กำไรสุทธิปี2562จำนวน35,816ล้านบาท PDF Print E-mail
Wednesday, 22 January 2020 17:35

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกที่ลดลง ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนลดลงตามไปด้วย  ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าที่คาด  ขณะที่การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น หนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว   นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวน้อยกว่าคาดจากความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563

กำไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารในปี 2562 จำนวน 35,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ  โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 3.3 เป็นผลจากค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อเพิ่มขึ้น กอปรกับการเติบโตของค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมสอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อย โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.35  รายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 จากกำไรสุทธิจากเงินลงทุน   แม้ว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับทรงตัว ธนาคารมีการตั้งค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างระดับสำรองของธนาคารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตามหลักความระมัดระวัง ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่กฎเกณฑ์ใหม่ทางบัญชีซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการกันสำรองที่ลดลง   สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากปีก่อน  ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับดีที่ร้อยละ 41.1

ฐานะการเงินและเงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,061,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากสิ้นเดือนกันยายน 2562 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อทุกกลุ่ม สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ขณะที่เงินสำรองของธนาคารคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 220.2 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลกระบวนการอำนวยสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งบริหารคุณภาพสินเชื่อควบคู่กับการดำรงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 86.9 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ธนาคารออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ อายุ 15 ปี ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนให้โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 17.0 และร้อยละ 17.0 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bangkok Bank reports 2019 net profit of Baht 35,816 million

In 2019, the Thai economy expanded at a slower rate than in 2018 as export contraction led to the decline in manufacturing production and private investment. Weaker global growth, uncertainties around global trade relationship, and the stronger-than-expected Baht have all contributed to falling exports. Domestic demand was weighed down by the ongoing structural challenges such as elevated household debt and a rapidly ageing population. Furthermore, government spending expanded more slowly than anticipated following a delay in government’s budget approval for the fiscal year 2020.

Net profit for 2019 grew 1.4% amid challenging economic environment

In 2019 Bangkok Bank and its subsidiaries posted a net profit attributable to owners of the Bank of Baht 35,816 million, increased 1.4 percent compared to last year amid challenging economic environment. Net fees and service income increased 3.3 percent, driven by higher fees from loan-related services coupled with the strong performance in bancassurance and mutual funds in line with the Bank’s strategic direction. Net interest income slightly declined with net interest margin at 2.35 percent.  Other operating income grew 52.3 percent, led by higher gains on investments. While non-performing loan (NPL) had remained stable, an one-off higher provision for impairment loss of loans and debt securities was set aside on conservative premise to strengthen the loan loss reserves, in light of the imminent adoption of the new accounting regime which would entail lower credit cost provisioning rate. Operating expense marginally decreased by 0.4 percent from last year. The cost to income ratio was poised well at 41.1 percent.

Healthy balance sheet and strong capital position

At the end of December 2019, loan amounted to Baht 2,061,309 million, an increase of 3.0 percent from the previous quarter, due to an increase in loan in all business units. The non-performing loan (NPL) ratio was at 3.4 percent with strong loan loss reserves to NPL at 220.2 percent. The Bank continued to focus on loan quality through robust control over credit underwriting and risk management while maintaining the allowance for doubtful accounts at prudent level.

The Bank’s financial position remained healthy with a strong capital base and optimal liquidity position. At the end of December 2019, the loan to deposit ratio stood at 86.9 percent. On September 25, 2019, the Bank issued 15-year Subordinated Notes qualified as Basel III-compliant Tier 2 capital amounting to USD 1,200 million, which supported the Bank’s well mixed of capital structure to be even stronger. As of December 31, 2019, total capital adequacy ratio, Common Equity Tier 1 capital adequacy ratio and Tier 1 capital adequacy ratio of the Bank and its subsidiaries were 20.0 percent, 17.0 percent and 17.0 percent, respectively, comfortably above the Bank of Thailand’s minimum capital requirements.

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday749
mod_vvisit_counterAll days749

We have: 747 guests online
Your IP: 34.204.202.44
 , 
Today: Apr 09, 2020

6089392