Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News TMBAM Eastspring จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนครบทั้ง 4 กองทุน
TMBAM Eastspring จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนครบทั้ง 4 กองทุน PDF Print E-mail
Thursday, 23 September 2021 21:23

TMBAM Eastspring พิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้วทั้งสี่กองทุน และตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยการขายสินทรัพย์ของกองทุนที่ปิดไป และชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนครบทั้ง 4 กองทุนในมูลค่ารวมมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายทุกกองทุน โดยกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และธนไพศาล ชำระครบจำนวน ด้วยระยะเวลาเพียง 8 เดือน 9 เดือน ตามลำดับ ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน ชำระครบแล้วเมื่อ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา และจะชำระเงินคืนงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ในวันพรุ่งนี้ (23 กันยายน) เร็วกว่ากรอบระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ในช่วงการทำแบบสำรวจความคิดเห็น

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการตัดสินใจยกเลิกกองทุนทั้งสี่กอง เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างหนักจนทำให้เกิดแรงเทขายจากความวิตกกังวลและตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังที่เห็นได้ว่าเราสามารถชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ครบ ในมูลค่ารวมที่สูงกว่ามูลค่า NAV ในวันทำการซื้อขายสุดท้ายเล็กน้อย อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนดังกล่าวทั้งสี่กองไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนความสามารถในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของทีมงาน”

“Eastspring (อีสต์สปริง) มีความมุ่งมั่นในการรักษาสัญญาที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนเพื่อความสำเร็จทางการเงินของคนไทย เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและศักยภาพของทีมงานทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนที่น่าสนใจ และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนชาวไทย เป็นบทพิสูจน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานที่เรามุ่งมั่นยึดถือ และรักษาให้คงอยู่เอาไว้เป็นอย่างดี”

นายอดิศรยังเสริมอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานก.ล.ต. เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและรักษาคำมั่นสัญญาในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระหว่างการเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชีและจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายสำหรับการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด TMBAM Eastspring ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับแนวทางในการชำระบัญชีกองทุนและทได้นำทางเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับเลือกสูงที่สุดไปนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาตดำเนินการขยายระยะเวลาชำระบัญชี

สำหรับรายละเอียดการชำระเงินคืนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล ธนเพิ่มพูน และธนไพบูลย์ ภายหลังจากที่มีการประกาศปิดทั้งสี่กองทุนในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา TMBAM Eastspring ได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ครบภายในระยะเวลาไม่ถึง 8 เดือน เมื่อเดือนพฤศจิกายน รวมเป็นมูลค่า 12.1891 บาท/หน่วย (100.0649% ของ NAV วันสุดท้าย) กองทุนธนไพศาลจ่ายครบภายใน 9 เดือน เมื่อเดือนธันวาคม รวมมูลค่า 12.7623 บาท/หน่วย (100.4281% ของ NAV วันสุดท้าย) และกองทุนธนเพิ่มพูนจ่ายเงินคืนครบเมื่อ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา รวมมูลค่า 10.5553 บาท/หน่วย (100.0142% ของ NAV วันสุดท้าย) สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ TMBAM Eastspring จะชำระเงินคืนงวดสุดท้ายในวันที่ 23 กันยายน รวมมูลค่าเงินคืนทั้งหมด 11.3160 บาท/หน่วย คิดเป็น 100.9483% ของ NAV ณ วันทำการสุดท้าย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า TMBAM Eastspring สามารถชำระคืนเงินได้ครบถ้วนทั้งหมด (เกินกว่า 100%เล็กน้อย) และโดยที่อยู่ในกรอบระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพกว่าเงื่อนเวลาที่ได้สำรวจความคิดเห็นผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับการอนุมัติจากก.ล.ต. โดยเฉพาะ ธนเพิ่มพูนและธนไพบูลย์ที่เร็วกว่ากำหนดเกือบหนึ่งปีครึ่งโดยประมาณ

อนึ่ง สำหรับความจำเป็นที่ต้องปิดทั้งสี่กองทุนตราสารหนี้ในช่วงเดือนมีนาคมปีก่อนซึ่งเกิดจากการความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดการเงินทั่วโลกอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบแรกนั้นนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการรักษาเงินต้นและการเร่งชำระเงินคืนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว Eastspring เองผ่านทาง Thanachart Fund Eastspring ยังได้นำเสนอทางเลือกเพื่อการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้คุณภาพดีในรูปแบบกองทุนตระกูล “พลัส” ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนการลงทุนให้มากกว่าเดิม โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ ได้แก่ TMB-T-ES-IPLUS ที่เน้นเสนอขายแก่รายย่อยมีอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนไม่เกิน 1.5 ปี และ TMB-T-ES-DPLUS ที่เน้นขายผู้ลงทุนสถาบันมีอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งทั้งสองกองทุนเน้นลงทุนผ่านช่องทางธนาคาร ttb เป็นหลัก และเรายังได้ปรับลดค่าบริหารจัดการลงทุนลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ผูถือหน่วยลงทุน รวมทั้งมีการออกกองทุน TMB-T-APLUS ผ่านช่องทางขายธนาคาร ttb เป็นหลัก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีกขั้นและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นหลักผ่านทาง Master Fund คือ Eastspring Investments – Capital Reserve Fund โดยจะบริหารพอร์ตแบบ Dynamic Allocation ที่จะเน้นเปลี่ยนแปลงตราสารที่ลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

และล่าสุดเมื่อสามารถจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้งสี่กองทุนตราสารหนี้ที่ปิดไปได้ครบเกิน 100% TMBAM Eastspring จึงได้เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้น้องใหม่ คือ ES-SPLUS ที่เน้นขายผู้ลงทุนผ่านช่องทางตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง (Selling Agents) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพคล่อง (T+1) มีการกระจายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ในช่วงวันที่ 6-10 กันยายนที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายได้เกือบ 2,700 ล้านบาท แสดงถึงการยอมรับและความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงเชื่อมั่นและไว้วางใจเรา นายอดิศร กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนและกองทุนได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ (https://www.tmbameastspring.com, https://www.thanachartfundeastspring.,com

LINE Official Account  ยูทูป รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring (Customer Service Center) โทร 1725 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday911
mod_vvisit_counterAll days911

We have: 910 guests online
Your IP: 3.234.211.61
 , 
Today: Oct 20, 2021

8216928