Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสแรกสูงกว่าเป้า2.06%
กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสแรกสูงกว่าเป้า2.06% PDF Print E-mail
Thursday, 12 January 2017 10:22

กรมบัญชีกลางเผยรับเงินเข้าบั ญชีเงินคงคลัง ต.ค. – ธ.ค. 59 รวมจำนวน 692,558 ล้านบาท ส่วนผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2560 ในช่วงสิ้นไตรมาสแรก ภาพรวมเบิกจ่ายได้ 32.06% สูงกว่าเป้าหมาย 2.06% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่ อน 1.84% ทั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าในการเบิ กจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรั ฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิ จของประเทศ

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิ นการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางมีการรับเงินเข้าบั ญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ช่วงไตรมาสแรก (ต.ค. – ธ.ค. 2559) ผ่านระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 จำนวน 692,558 ล้านบาท เป็นการนำส่งรายได้ของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 603,161 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำส่งรายได้ จากภาษีต่างๆ (ก่อนถอนคืน) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวน 149,663 ล้านบาท  94,552 ล้านบาท  และ 58,669 ล้านบาท ตามลำดับ

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ ายประจำปี 2560 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จำนวน 876,120 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.06 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.06 (เป้าหมายร้อยละ 30) และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่ อนร้อยละ 1.84 (ปีก่อนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.22) โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้วจำนวน 783,933 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.89 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 92,187 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.86  หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายสิ้ นไตรมาสแรก พบว่า รายจ่ายประจำสูงกว่าเป้าหมายร้ อยละ 3.13 (เป้าหมายร้อยละ 32.76) ส่วนรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.86 (เป้าหมายร้อยละ 19.00) เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้เร่ งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินเพื่ อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้มี

เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จมากขึ้น

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่ อมปี เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 92,985 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.31 มีการก่อหนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 203,250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.17 ในส่วนของผลการเบิกจ่ ายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ กของรัฐบาลทั่วประเทศ (วงเงิน 23,000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 13,395 ล้านบาท ของวงเงิน 20,252 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.14 โดยมีการก่อหนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้ น 18,736 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.51

“กรมบัญชีกลางได้ติดตามความคื บหน้าในการเบิกจ่ายเงินของหน่ วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำกับและเร่งรัดการเบิ กจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรั ฐบาล สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสนับสนุ นโครงการตามมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น” นางสาวอรนุช กล่าว

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1494
mod_vvisit_counterYesterday35540
mod_vvisit_counterAll days76805849

We have: 541 guests online
Your IP: 54.81.183.183
 , 
Today: May 21, 2018

6053552