Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กลุ่มทิสโก้โชว์กำไร9เดือน4.5พันล้านบาทโต23%
กลุ่มทิสโก้โชว์กำไร9เดือน4.5พันล้านบาทโต23% PDF Print E-mail
Thursday, 12 October 2017 23:21

กลุ่มทิสโก้แถลงผลประกอบการไต รมาส 3 ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 1,5 72 ล้านบาท เติบโต 25.8% เมื่อเทียบกับงวดเ ดียวกันของปี 2559 ขณะที่กำไรสุ ทธิงวด 9 เดือนแรก ปี 2560 มีจำนวน 4,568 ล้านบาท เติบโต 23.0% จากความสามารถในกา รสร้างรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรม เนียมที่แข็งแกร่ง ชี้ไตรมาส 4 เริ่มรับรู้รายได้ใ นการรับโอนพอร์ตธุรกิจรายย่อยจา กสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มั่นใจเสริมความแข็งแกร่งและสร้ างโอกาสให้ธุรกิจในระยะยาว

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิ สโก้ (Mr. Suthas Ruangmanamongkol, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า กลุ่มทิสโก้แจ้งผลประกอบการในไต รมาส 3 ปี 2560 มีกำไรสุทธิจำนว น 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322 ล้านบาท หรือ 25.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี 2559 ขณะที่ผลประกอบ การงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 มี กำไรสุทธิ 4,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 856 ล้านบาท หรือ 23.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปีก่อน

การขยายตัวในช่วงไตรมาส 3 ปี 25 60 เป็นผลมาจากกลุ่มทิสโก้สามาร ถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ประกอบกับรักษาความสามารถในการส ร้างรายได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่ มขึ้น 0.5% และรายได้ที่ไม่ใช่ด อกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 8.5% โดยเฉ พาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ นายหน้าประกันภัย(Bancassurance ) และค่าธรรมเนียมธุรกิจที่เกี่ ยวกับตลาดทุน นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้สามารถควบคุมคุ ณภาพสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญลดลง  44.0% พร้อมกับการปรับตัวดีขึ้น ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (NPL) ซึ่งลดลงมาอยู่ที่ 2.3%

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 กลุ่ มทิสโก้ยังคงเดินหน้าสร้ างการเติบโตในทุกธุรกิจ โดยเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัด การภายใต้การบริหารความเสี่ยงแล ะการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเดินหน้าสร้างโอกาสในก ารเติบโตจากความสำเร็จในการรับโ อนธุรกิจรายย่อยจากธนาคารสแตนดา ร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือ SCBT  ที่ดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตาม แผนที่วางไว้ ทั้งในส่วนของเงินฝาก สินเชื่อ บริการธนบดีธนกิจและธุรกิ จนายหน้าประกันภัย โดยสามารถรับโอนย้ายพอร์ตรายย่อ ยเข้ามาด้วยมูลค่าสินเชื่อประมา ณ 36,000 ล้านบาท และเงินฝากประมาณ 15,000 ล้านบา ท ซึ่งจะทำให้ทิสโก้สามารถต่ อยอดธุรกิจและเพิ่มช่ องทางการบริการให้เติบโตมากยิ่ งขึ้น

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Sakchai Peechapat, President of TISCO Bank Public Company Limited) กล่าวว่า การรับโอนธุรกิจรายย่อยจากธนาคา รสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเข้ามาช่วย เสริมให้ทิสโก้มีโอกาสในการทำธุ รกิจใหม่ๆ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกา รเด่นๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ ามากยิ่งขึ้น โดยเรามองประโยชน์ที่ลูกค้ าจะได้รับก่อน สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนเราเปิ ดบริการ Open Architecture อย่างเต็มรูปแบบทั้งเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่น คงให้กับลูกค้า จากที่โดยทั่วไปจะเห็นว่าเวลาลู กค้าไปธนาคารจะได้รับการนำเสนอผ ลิตภัณฑ์เฉพาะของธนาคารนั้นๆ แต่TISCO Open Architecture ก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ เราเป็นธนาคารที่เปิดกว้างให้ลู กค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์กองทุน และประกันชีวิตได้หลากหลายค่าย โดยเราคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ สุดของแต่ละค่าย มาแนะนำให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้าในที่เดียว

ด้านสินเชื่อ ธนาคารจะขยายการเติบโตในธุรกิ จสินเชื่อบ้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรั บลูกค้าที่ต้องการบริหารเงินให้ เกิดประโยชน์ อย่างสินเชื่อ Mortgage Saver ที่จะช่วยให้ลูกค้าจ่ายดอ กเบี้ยน้อยลงและบริหารสภาพคล่ องได้ในเวลาเดียวกัน โดยลูกค้าสามารถชำระค่างวดเกินก ว่าที่ธนาคารกำหนดเพื่ อนำมาลดเงินต้นโดยไม่มีค่าปรั บและสามารถถอนเงินส่วนที่ ชำระเกินออกมาใช้ได้ ช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของบ้ านได้เร็วขึ้น ส่วนธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินการ โดยบริษัทออล-เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เราได้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดให้ดูแลต่อเป็นเวลา 1  ปี โดยเราจะรักษาฐานลูกค้าและดู แลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าอย่ างต่อเนื่อง

“ตอนนี้ทิสโก้มีจุดแข็งด้านผลิต ภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ารายย่อยไ ด้เป็นอย่างดี และเราจะมุ่งขยายฐานลูกค้าเพื่อ เพิ่มโอกาสและต่อยอดการเติบโตใน ธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้า นการเงินและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ ให้สิทธิประโยชน์ที่ดีในตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การออม การลงทุน ประกันภัย โดยปัจจุบันเรามีสาขา 60แห่ง และในอนาคตเราจะทำตลาด รวมถึงพัฒนาช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ม ากขึ้น” นายศักดิ์ชัย กล่าว

สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี  2560

ผลการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้ ในไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบกั บช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.8% จากการเติบโตขอ งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่ าธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก ประกอบกับการตั้งสำรองหนี้สูญที่ ปรับตัวลดลง รายได้ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น  0.5% จากความสามารถในการรักษาอั ตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรวม และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีป ระสิทธิภาพ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิ จหลักเพิ่มขึ้น 8.5% สาเหตุหลัก มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธ นาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 7.8%  จากการขยายตัวของธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมธุร กิจจัดการกองทุนเติบโต19.2% จาก การออกกองทุนที่ตอบรับความต้องก ารของลูกค้า ในขณะเดียวกัน การตั้งสำรองหนี้สูญลดลง 44.0%  ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดี ขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนการควบ คุมคุณภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิ ภาพ

สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560  เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 4,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.0% จากการปรับตัวดี ขึ้นของรายได้จากทุกภาคธุรกิจ รายได้ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น  1.9% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอ กเบี้ยจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 8 .5% จากการเติบโตของธุรกิจธนาคา รพาณิชย์ และธุรกิจจัดการกองทุน อีกทั้ง การตั้งสำรองหนี้สูญลดลง 36.4%  ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ยังคงสามารถควบคุมต้ นทุนการดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ยังคงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อราย ได้รวมอยู่ในระดับต่ำที่ 42.1%

สำหรับเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่ มทิสโก้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 มีจำนวน 215,038 ล้านบาท ลดลง 0.5% จากไตรมาสก่อนหน้า ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่าง ระมัดระวัง อย่างไรก็ดี สินเชื่ออเนกประสงค์ยังคงเติบโต ได้ดี โดยเฉพาะการขยายตัวของสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งเติบโตต่อเนื่องอีก 11.5% ใ นไตรมาสนี้ ตามแผนการขยายธุรกิจและการขยายส าขาสำนักอำนวยสินเชื่อ ในขณะเดียวกัน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NP L) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการปรับตัวดีขึ้นของคุณภาพสิ นเชื่อรวม โดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ต่อสินเชื่ อรวมลดลงมาอยู่ที่ 2.3%

ธนาคารทิสโก้ยังคงรักษาระดับฐาน ะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมาโดยตล อดทั้งปี โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุ นต่อสินทรัพย์ (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 20.5  สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ  9.75% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งปร ะเทศไทย โดยมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1  และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ย งอยู่ที่ 15.6% และ 4.9% ตามลำดั บ

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10678
mod_vvisit_counterYesterday30540
mod_vvisit_counterAll days77872877

We have: 357 guests online
Your IP: 54.225.31.188
 , 
Today: Jun 24, 2018

6091944