Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกอง LTF เน้นผสมกลยุทธ์ลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกอง LTF เน้นผสมกลยุทธ์ลงทุน PDF Print E-mail
Thursday, 19 April 2018 18:23

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระย ะยาวซีเล็คท์ (SCB Selects Long Term Equity Fund : SCBLTSE) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญขอ งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีพื้นฐานดีมั่นคงมีแนวโน้มเ จริญเติบโตสูง รวมถึงตราสารทุนหรือสัญญาซื้อขา ยล่วงหน้าที่อ้างอิงผลตอบแทนของ หุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะ เบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม  และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงห น้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างผลตอ บแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่ างวันนี้-23 เมษายน 2561 นี้ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ทั้งนี้บลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่าภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไท ยยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่ องในปีนี้ จากการที่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมี การขยายตัวอย่างชัดเจน อีกทั้งเศรษฐกิจไทยยังมีการเติบ โตมากขึ้นจากการท่องเที่ยว การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกที่มีการขยายตัวต่อ เนื่อง นอกจากนี้การอัตราการเติ บโตของกำไรของบริษัทจดทะเบี ยนในปี2561 คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 10-12% ทำให้ ณ ระดับปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมี การซื้อขายอยู่ที่ระดับ PE 15.7 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ไม่แพง

โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระย ะยาวซีเล็คท์ เป็นกองทุนที่บริหารโดยทีมผู้จั ดการกองทุนหุ้นไทยที่มีประสบการ ณ์ยาวนาน มีกองทุนภายใต้การบริหารที่ได้ รับการจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์ 5ดาว* และ 4 ดาว* (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)โดยกองทุนนี้เน้นสร้างผลตอ บแทนเหนือตลาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีข้อจำกัดการลงทุน  มีการใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานหลากห ลายโมเดลการลงทุนให้เหมาะสมตามส ภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละโมเดลการลงทุนมี การคัดเลือกหุ้นที่ผู้จั ดการกองทุนมีความเชื่อมั่นว่ามี โอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ ตการลงทุนได้สูงที่สุด

สำหรับโมเดลการลงทุน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การพิจารณาปัจจัยพื้นฐานและทีมบ ริหาร เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้ นฐานดีในราคาที่เหมาะสม การพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหา ภาค เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อาจไ ด้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐ กิจ หรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย ภาครัฐ  ตลอดจนการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning) และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการ พิจารณากว่า  200 ปัจจัยการลงทุนเพื่อคัดเลือกหลั กทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งครอบคลุมหุ้นกว่า 178 ตัว ขณะเดียวกันยังบริหารความเสี่ยง ของพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามส ถานการณ์ โดยมีการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อ พอร์ตการลงทุนด้วยเครื่องมือที่ เหมาะสม เช่น พิจารณาจากค่าความเปลี่ยนแปลงขอ งราคาหุ้นเทียบกับดัชนีตลาดหลัก ทรัพย์ (Beta) และค่าความเบี่ยงเบนของผลตอบแทน จากเกณฑ์มาตรฐาน (Tracking Error) เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นการหาผลตอบแทนที่ ดีอย่างสม่ำเสมอในระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่ อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรั บหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Centerโทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25538
mod_vvisit_counterYesterday15183
mod_vvisit_counterAll days79334992

We have: 340 guests online
Your IP: 54.161.49.216
 , 
Today: Aug 17, 2018

6057080