Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กรมบัญชีกลางชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน
กรมบัญชีกลางชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน PDF Print E-mail
Friday, 10 August 2018 08:52

กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุ นหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนั บสนุนทุนหมุนเวียนให้ความช่ วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ ของประชาชนให้ดีในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การพั ฒนาประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุ นหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุ นหมุนเวียนดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำทุนหมุนเวี ยนไปใช้เป็นเครื่องมือสำคั ญของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้ านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์การบริหารและพั ฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่ งเสริมให้ทุนหมุนเวี ยนสามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้ นเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่ างเท่าเทียมกัน การสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพแก่ เกษตรกรให้ยั่งยืน การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่ อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้ มครองทางสังคมสำหรับประชาชนผู้ มีรายได้น้อย และเกษตรกรที่ลงทะเบี ยนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวั สดิการแห่งรัฐ ผ่านกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิ จฐานราก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยื มแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนลงทุ นในกิจการของรัฐ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินงานในทุ กบทบาทภารกิจของทุนหมุนเวียนเห็ นผลเป็นรูปธรรม และสามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลของการบริหารจั ดการ จึงจำเป็นต้องมีการประเมิ นผลการปฏิบัติงาน

ทุนหมุนเวียนทุกแห่งต่างมีเป้ าหมายในการดำเนินงานเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพั ฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่ างเข้มแข็ง ซึ่งทุนหมุนเวียนนับว่าเป็นส่ วนสำคัญในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและคุ ณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่ นคง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ที่ว่า ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการสร้ างแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่ อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มี ประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่ างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิ จและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติต่อไป ในวันนี้มีทุนหมุนเวียนที่ได้รั บรางวัลประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล จาก 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่ มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจั ดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ 3) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรั บโครงสร้างหนี้สาธารณะและพั ฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และ 4) กองทุนการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่ มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนิ นงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่ อเนื่อง แบ่งเป็น

- ประเภทดีเด่น ไม่มีทุนหมุนเวียนได้รับรางวัล

- ประเภทชมเชย จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่ นป้ายทะเบียนรถ

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริ หารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่ มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุ มตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 2) กองทุนการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน

4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กั บทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจั ดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่ นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

5. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดี เด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุ นหมุนเวียนที่มีผลงานผ่ านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวี ยนในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางมุ่งพัฒนาการบริ หารจัดการของทุนหมุนเวียนให้มี ประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 จะมีการกำหนดตัวชี้วัดให้ทุนหมุ นเวียนพัฒนาตนเองเข้าสู่สั งคมไร้เงินสด เพื่อสนับสนุนนโยบายของรั ฐบาลในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้ นได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30323
mod_vvisit_counterYesterday43167
mod_vvisit_counterAll days84480833

We have: 507 guests online
Your IP: 34.226.208.185
 , 
Today: Feb 17, 2019

6078056